،در این بخش به معرفی و توضیحاتی اجمالی در ارتباط با انواع مواد، قطعات و تجهیزاتی که در صنعت چاپ پارچه مورد مصرف قرار میگرند و شرکت مانا شگرد پایا میتواند نسبت به تامین آنها راهنمای شما باشد پرداخته ایم.