روانکارهای تخصصی صنعت توربین های بادی

هزینه های تولید انرژی باد را با استفاده از روان کننده های تخصصی کاهش دهید.
چه در ساحل و چه خارج از ساحل: تولید کنندگان و اپراتورهای مزارع بادی به میزان قابل توجهی در کاهش کلی مصرف انرژی فسیلی نقش دارند. هدف آنها کاهش تولید گازهای گلخانه ای مانند CO2 است.

اهمیت جهانی انرژی باد برای تأمین انرژی پایدار
طبق آمار شورای جهانی انرژی باد (GWEC)، در سال 2016 با استفاده از انرژی باد از تولید 637 میلیون تن CO2 در سراسر جهان اجتناب شده است. این تقریباً معادل با دو درصد از انتشار CO2 مربوط به انرژی در جهان یعنی در حدود 32.5 گیگاتون بوده است. جدا از مصرف منابع، اپراتورهای توربین های بادی باید نقش خود را در مورد تعادل پایداری خود، یعنی تأثیر مستقیم بر محیط و منابع بدانند.

شاخص اصلی عملکرد توربین های بادی، هزینه های تولید انرژی از باد می باشد.
تعجب آور نیست که انرژی باد رایگان نیست. نیروگاه های بادی به عنوان ماشین های بسیار پیچیده چندین میلیون یورو قیمت دارند.شاخص اصلی عملکرد صنعت انرژی باد به اصطلاح LCoE (هزینه تراز شده برق) است. که نمایان قیمت واحد برق روز با در نظر گرفتن عمر کامل دارایی است. علاوه بر این اساس تصمیم برای عدم و یا سرمایه گذاری در یک نیروگاه بادی است. هرچه LCoE پایین تر باشد ، انرژی باد ارزانتر خواهد بود.